Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Privacyverklaring

 

PRIVCACYBELEID VAN zusters Augustinessen van St.Monica

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de zusters Augustinessen van St.Monica  hierna: “zrs.Aug.” verwerkt van donateurs, personeel, vrijwilligers en gasten.

Indien je als vriend van de zrs. Augustinessen jaarlijks een donatie doet of je hoort bij het personeel of bij de vrijwilligers of je hebt om een andere reden persoonsgegevens aan zrs.Aug. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
De Privacyverklaring is in te zien op de website: www.zustersaugustinessen.nl

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Fraterniteit Zusters Augustinessen van Sint Monica
Waterstraat 2, 3511 BW Utrecht. tel. 030 – 2332541   KvK: 41179321
De verwerker van de leden- / personeels- / vrijwilligersadministratie: MJA Nij Bijvank
a.nijbijvank@zustersaugustinessen.nl
functionaris donateursbeheer is bereikbaar via:    maandblad@zustersaugustinessen.nl
of a.nijbijvank@zustersaugustinessen.nl, tel. 030-2332541

2. Welke gegevens verwerkt zrs.Aug. en voor welk doel.
2.1       Personeel en vrijwiligers:
In het kader van betrokkenheid  worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor-  en achternaam, (geboortedatum, opt.)
b) adresgegevens
c) telefoonnummer,  e-mailadres
tel.nr. van  relatie gast te waarschuwen in noodgevallen
Donateurs
In het kader van donateurslidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens           verwerkt:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
Gasten:
In het kader van de te leveren zorg aan gasten worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a) voor-  en achternaam, geboortedatum,
b) adresgegevens of emailadres, en of tel.nummer
tel.nr. van  relatie gast te waarschuwen in noodgevallen
c) periode en duur van verblijf,
d) eventueel te volgen dieet,

2.2       zrs. Aug. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende            doeleinden:
Personeel en vrijwiligers:
alle gegevens worden verwerkt in onderling overleg t.b.v. te verrichten   werkzaamheden / vrijwilligerswerk. Geboortedatum voor felicitatie verjaardag

Donateurs:
a) naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen             van het tweemaandelijks blad Stad Gods.
a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over        de jaarlijkse bijdrage en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden.
c) naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om administratief de betaling van      de jaarlijkse bijdragen af te wikkelen .
             Gasten:
gegevens van gasten Casella: om het bieden van de nodige zorg mogelijk te maken
gegevens van oud-gasten m.n. gasten die zijn opgevangen in “Meisjesstad” worden
op verzoek verstrekt aan familieleden;
d.w.z. alleen aan 1e lijns familie van oudgasten t.b.v. onderzoek naar familie- of
eigen geschiedenis. Zie protocol voor wel / niet verstrekken van gegevens.

 1. Bewaartermijnen gegevens:
  zrs. Aug
  . bewaart alle persoonsgegevens conform de regels die de fiscus stelt voor de
  financiële administratie, alle andere gegevens behalve voor- en achternaam zullen na
  twee jaar worden verwijderd.
  Gegevens van oud-gasten “Meisjesstad”  zullen om reden genoemd in 2.2 langer
  worden  bewaard.

 

 1. Met wie delen we gegevens:

Personeel en vrijwilligers: deze gegevens worden met niemand gedeeld.
Donateurs:
Eljakim, Information Technology bv. beheert ons online databestand,
de beveiliging is goed geregeld en er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Drukkerij ‘De toekomst’ Hilversum verzorgt het drukken en verzenden van het
tweemaandelijks blad Stad Gods. De beveiliging is goed geregeld en er is een
verwerkersovereenkomst afgesloten.
Gasten: volgens genoemd protocol wordt op aanvraag informatie verstrekt aan
1e lijns familie over periode en duur van verblijf

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1     Ter bescherming van alle persoonsgegevens heeft zrs.Aug. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt zrs. Aug. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker zoals beheerder adressenbestand, drukkerij en medewerkers Stad Gods administratie hebben zrs.Aug. een verwerkersovereenkomst.

5.3     Met vrijwilligers die een deel van de administratieve gegevens verwerken is een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.

 

 1. Inzagerecht, vragen, opmerkingen

Eventuele vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan a.nijbijvank@zustersaugustinessen.nl

U kunt de Privacyverklaring vinden op www.zustersaugustinessen.nl.

_________________________