Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Ondersteun ons - ANBI

Naam van de stichting:  Stichting  Zusters Augustinessen van Sint Monica
Nummer handelsregister:  41179321
Post/ Bezoekadres: Waterstraat 2, 3511 BW Utrecht
Telefoonnummer: 030-2332541
e.mail: m.demmers@zustersaugustinessen.nl
www.zustersaugustinessen.nl

Doelstelling van de stichting:
De stichting heeft ten doel, voor zover in haar vermogen, belangeloos materiële en geestelijke hulp te verlenen aan mensen in ongeacht welke nood en van ongeacht welke godsdienstige overtuiging.

Hoofdlijnen en beleidsplan van de stichting:
De kerntaken van de Stichting  Zusters Augustinessen van Sint Monica zijn:
– De materiële verzorging van de Zusters Augustinessen van Sint Monica, begonnen te Utrecht, negentien maart negentien honderd vier en dertig.
– Het instandhouden van of mede instandhouden van opvangtehuis voor daklozen.
– Tijdelijk onderdak bieden aan hen die in moeilijke omstandigheden tot rust en bezinning moeten komen.
– Het verlenen van vriendendiensten in gezinnen, bij alleenstaanden en bejaarden.
– Medewerking verlenen aan hen die op geestelijk en sociaal- charitatief terrein werkzaam zijn.

De bestuurssamenstelling van de stichting:
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
zuster M.J.G. Oberndorff, voorzitter
zuster M.W.C. Demmers, penningmeester
zuster H.M. van Dijck, secretaris
zuster M.J.A. Nij Bijvank, tweede secretaris

Beloningsbeleid van de stichting
Er worden geen bestuursvergoedingen verstrekt.

Actueel verslag van de activiteiten
In zover het de zusters in het vermogen ligt wordt er gezorgd voor tijdelijke opvang. Verder wordt er een bijdrage verleent aan verschillende opvang tehuizen, op financieel gebied, maar ook met inzet van persoonlijke hulp van de zusters.
Het mee mogelijk maken van bezinning voor jongeren.

Veel dagdelen wordt er besteed aan het helpen in en van gezinnen, alleenstaanden en bejaarden. De hulp die hier geboden wordt is velerlei. Van een keer boodschappen doen, zorgen dat tafeltje-dekje aan huis kan komen, kleine huishoudelijke werkzaamheden, in contact brengen met een officiële instantie  die meer zorg kan bieden, het mogelijk maken dat er in verschillende gezinnen dagelijks brood en/of een warme maaltijd is.
Hulp geven aan verschillende sociale en charitatieve projecten zowel materieel als in-materieel.

ANBI jaarcijfers 2018